طراحی ۱


تعداد جلسات : ۱۲ جلسه - ۳ ساعت


شرح درس : طراحی طبیعت بیجان - اسکیس - تناسبات -ترکیب بندی - طراحی فضا و پرسپکتیو - سایه روشن


طراحی ۲


تعداد جلسات : ۱۲ جلسه - ۳ ساعت


شرح درس : طراحی فیگور- اسکیس - طراحی حالت - تناسبات بدن - آناتومی - طراحی چهره


طراحی ۳


تعداد جلسات : ۱۲ جلسه - ۳ ساعت


شرح درس : تکنیک های طراحی (ذغال ، پاستل ، آبمرکب ، قلم فلزی ، راپید ...)


طراحی ۴


تعداد جلسات : ۱۲ جلسه - ۳ ساعت


شرح درس : فضاسازی - طراحی موضوعی - طراحی ذهنی